musfik-kenter

Melih Cevdet Anday’ın gözünden Müşfik Kenter

Bir gün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konse­re gitmiştim. Müşfik Kenter de geldi, eşi Kadriye Kenter ile. En önden dolaşıp yerlerini buldular ve oturdular. Ne önemli bir olay! Büyük bir sahne yaratıcısı, halkı yıllardan beri sahnedeki kendisiyle büyüleyen, eşsiz bir artist, şimdi sadece bir dinleyici olacaktı demek. Sıralardan birinde oturan, bizim gibi sıra­dan bir dinleyici. Bu durumu sorunlaştırmakta haklı buluyorum kendimi.

Modern çağın büyücüsü

Anlığımızda ve imgelemimizde (ikisi ara­sında oldukça büyük bir ayrım var) varılamaz bir yeri olan… Kim o?  Bir kişi mi? Nasıl bir kişi ki, sahnede onu seyrederken, kimi zaman (hayır, her zaman) onun tanışı olduğumuzu bile unutuyoruz. Bir büyücü mü? Evet, ilkel toplum büyücülerinden biri. Tanınmış bir etnolog, ilkel toplumdaki büyü­cünün yalnızca büyü sırasında, diyelim bir hatayı iyileştirmek için ağzından ateşler püskürtürken, ya da kendini çılgınca bir dansa bırakmış iken büyü­cü olduğunu, ertesi sabah onunla karşılaştığımız­da (belki de komşumuzdur) hoşbeş edeceğimizi, gü­lüşeceğimizi, el sıkışacağımızı anlatır. Oymağımız­dan biridir o, ancak ödevi sırasında bizden ayrılır, ortaya çıkar ya da karşımıza dikilir, güler, ağlar, kızar, eziyet çeker, kimi zaman rahatsız eder, da­hası korkutur bizi.

“Böylesi bir büyücü tanımı mo­dern geliyor bana” demek, bir anda yadsınmazsa, akla yakın bulunabilir  bence, ama sanıyorum ki gerçek hiç de öyle değil. İlkel toplum eşit insanlar­dan kurulu idi, iş bölümü bu eşitliği neden sonra engelleyebilmiştir. Şöyle de diyebiliriz; ilkel toplum­da eşitlik, iş bölümünün üstünde idi. (Büyücü komşumuzdu). Çağımız toplumunda ise sanatçılar, bi­lim adamları, yöneticiler, kısacası seçkinler toplum dışı diyebileceğimiz bir küme oluştururlar. Biz on­ları seyrek olarak görürüz ve çok seyrek olarak ko­nuşabiliriz onlarla. Bundan ötürü, hekimimizin dostumuz olması bizi yadırgatmalıdır, büyücülü­ğünü yitirir çünkü. Kim demiş bize hekim büyü­cüdür diye? Kimse dememiş olsa da biz onu öyle görürüz.

Bir devlet başkanını yolda koşarken gö­rünce cinnet getirebiliriz. Ama ben bir sabah Ek­rem Zeki Ün’ü, Moda yollarında tek başına orkest­ra yöneterek gittiğini görünce hiç yadırgamamıştım.  Kendi işini yürütüyordu. Bütün demokratik ilerlemelere karşın kastlaşmış bir toplumdur bizim toplumumuz. Seçkinler, deyim yerinde ise, bir aris­tokrasi oluştururlar.

Seyircisi Müşfik Kenter’i dostu gibi görüyor

musfik-kenter-sahneGerçi müzik dinleyicisi de o aristokrasi içindedir, ama bir yaratıcıyı, yanı ba­şındaki sırada görmek gene de şaşırtır onu. Yanım­da Hamlet mi oturuyor, yoksa Müşfik Kenter mi? Onun dostu olduğum halde ben bile şaşırdım o kon­ser günü. Ama beni şaşırtan başka bir şey daha oldu o gün; önümüzdeki sırada oturan birkaç hanım, Müşfik Kenter’le Kadriye Kenter’den konuşmaya başladı­lar; Kadriye Kenter’i övdüler, Müşfik Kenter’in ya­şamını düzene soktuğunu söylediler. Demek sah­ne ve seyirci ayrımı onları hiç de ikiliğe düşürmü­yordu. Olağanüstü bir dünya olan sahne ile bizim dünyamız arasındaki ilişkiyi uçurumlaştırmıyorlardı. Daha doğrusu bu uçurumu sindirebiliyorlardı tinlerine. Çünkü, tanışık olmasalar bile, onunla bü­yük bir yakınlık kuruyorlardı aralarında.

İşte çö­zülmesi nerdeyse olanaksız bir sorun!  Hangi rol­deki Müşfik Kenter’le kurulmuştu bu yakınlık? Kimse bu soruyu yanıtlayamaz. Oynadığı bütün rollerden bir “Müşfik Kenter” çıkarmak ise olanaksızdır. Şuna sadece “hayranlık” deyip geçeme­yiz. Hayranlık belli bir uzaklığı gerektirir. Üstelik Kadriye Kenter’in, Müşfik Kenter’i düzenli bir ya­şama sokmuş olmasının (bilmiyorum böyle mi ol­du?) hayranlık içinde bir yeri yoktur. Bu ilgi daha çok bir dostluk ilgisidir.

Demek Müşfik Kenter’i sahnede hem de çeşitli karakterlerde görmüş olan seyircimiz, kendisini onun dostu saymakta güçlük çekmiyor, çünkü her gösterimde onunla konuştu­ğunu varsayabiliyor Dahası, diyelim Van Gogh’u, Müşfik Kenter’in anlattığı bir hikâye gibi dinliyor. Böylece de aktör, büyük aktör, o karakterleri kendi kişiliğinin öğeleri durumuna getirmiş oluyor.

Daima trajik

Can­landırılan kişi, diyelim bir tarihsel kişi ise, bu kişi ile aktörün karıştırıldığı bile görülmüştür. Bir İngiliz rahibi, konuğuna, katil kral III. Richard’ın öldürüldüğü Bosvvorth savaş alanını gezdirirken, “İşte kral burada ‘Bana bir at,  bana bir at’ diye bağırırken öldürüldü” diyeceğine, aktörün adını söyleyerek “İşte Allin burada ‘Bana bir at, bana bir at’ diye bağırırken öldürüldü” demiş.

Ünlüdür. Diyeceğim, aktörün, oynadığı rolle özdeşleştirilmesi olağan karşılanmalıdır. Ben Van Gogh’u göremedim, İstanbul’da değil­dim. Bir kıyı köyünde idim. Artık oyunu kışın sey­redeceğim. Bizim gazetede Müşfik Kenter’in, Van Gogh olarak fotoğrafını gördüm. Bu fotoğraf be­ni uzun uzun düşündürdü, özellikle, yaratıcı-rol ilişkisi üzerinde durdum ve yazıma bu konudan baş­ladım.

oyuncu-musfik-kenterYazılı söylev ya da yazınsal dil, tiyatroda ne bi­çime girer? Müşfik Kenter bu sorunu en yetkin bi­çimde çözmüş aktörlerimizden biridir. Daima tra­jik bir aktördür Müşfik, çünkü hep ritüeli canlan­dırır (Gerçekte tiyatro başka nedir ki!). Müşfik Kenter özneyi duyurmakla uğraşını do­ruk noktasına eriştirir. Bu özne hem tekildir, hem de zaman dışıdır, seyirciyi şaşırtır, doldurur ve böy­lece de sonuna doğru tümden boşaltır. Sonunda bomboş kalmıştır seyirci. Katarsis (‘Arınma’ diye yorumladıkları), bundan başka  bir şey değildir, kendini yitirmedir ve alkışı getirir, zorunlu kılar. Bir “kendine gelme”dir bu.

Tarih birçok alkış çe­şidi görmüştür. Bunların tü­mü arınma değildir. Arınmanın tam tersi durum­lardan çıkma alkış da vardır. Seyircinin Müşfik Kenter’i alkışlaması ritüele katılmasındandır. Çün­kü ritüel insanı boşaltır. Müşfik Kenter’i seyreder­ken, siz O’sunuzdur. Kulağa seslenen sanatlar al­kışı gerekli kılar.

Müşfik Kenter rolünü zaman dışı oynuyor

Resim sergilerinde alkış duyul­maması bundandır. Bir bakıma çağcıl aktör olanaksızdır; çünkü kendisini hep bir çelişki içinde duyar. Bu çelişki, oyunun nesnesini, çağımız insanının benimseyememesinden doğar. Bu durum iki yana da bir çare­sizlik getirir. Bu yüzden Müşfik Kenter hep antik çağda yaşadığı sanısına kapılır. Onun tiyatrodaki giysi dolabında hep birbirine benzeyen maskeler vardır. (Sahnenin giysi dolabı, evdeki giysi dola­bından bambaşka bir şeydir, sahnedeki giysi dola­bında zaman durmuştur).

musfik-kenter-tiyatroBu maskeler Müşfik Ken­ter’i zaman zaman bağırtır. Çağını duyumsamıştır da ondan. Bir başkaldırmadır bu. Müşfik Ken­ter her oyununda tiyatroya başkaldırır ve onu böy­lece aşar. Hem Müşfik Kenter, hem Van Gogh ola­bilmesi bundandır. Bir sanat aşılmadan, onun ya­ratıcısı olunamaz. Müşfik  Kenter, rolünü hep zaman dışı oynar. Onu anlamak için tarih bilincinde olmaktan baş­ka çare yoktur. Çünkü o modern bir oyunda bile (belki en çok modern oyunlarda) zamanın geçmekte olduğunu duyurur seyirciye.

Bu yüzden de kendi­ni rolüne çaldırmaz. Müşfik Kenter’in dehasını bu­rada aramak gerekir diye düşünüyorum. Maske­siz aktörün yüzyıllardır süren ikiliğini o çözdü. Oyununu kapalı bir doğa gibi oynadı, bütün gizle­ri, bütün soruları ve yanıtları ile. Ama o doğayı, insanca kıldı. Müşfik Kenter’i “yaratma” ile “yansıtma” ara­sında yakalamak olanaksızdır. Yansıtırken rastlan­tısal olanı aradan kaldırmakla yaratıcı, yaratırken anlaşılır kılmakta onca direndiği evreni özgünleş­tirir.

Müşfik Kenter, canlandırdığı kahramanın anla­mını göstermez, yaratır. Onu Hamlet’te görmüş­tüm; sahnenin önünde yere oturdu ve “To be or not to be…” tiradını söylemeye başladı. Doğallığı aşan bir doğallık içindeydi. Bunun gizini çözeme­dim. Bugün de düşünmekteyim. Müşfik Kenter “doğal”a öykünseydi bunca büyük olamazdı. Onun bütün becerisi, kahramanın iletisini alış bi­çiminden kaynaklanır. Bir başka deyişle, her za­man bir Oracle’dir Müşfik Kenter. Sanki rolünü dü­şünmez de tinindeki Sibylle’i dinler sürekli. Yaşa­mın anlamını değil (bunu bulmak olanaksızdır), se­rüvenini gösterir. Sibylle (Yunan mitolojisine göre gaipten haber veren rahibeler) yapıttır.

Melih Cevdet Anday
15.07.1988 – Cumhuriyet

Daha Fazla İlgili Makale Yükle
Load More By Haber Servisi

3 Yorumlar

  1. […] Belki uzun seneler, aynı tarzı görmüş olmamın da bunda tesiri olsa gerek. Fakat Müşfik Kenter ile Yıldız Kenter kardeşleri, bir eseri beraber elde tutarak yürüttüklerini görmek […]

    Yanıt Ver

  2. […] “Zaten tiyatroda olsun, yaşamda olsun (özellikle yaşamda) öyle çok oyun oynuyoruz ki… Tiyatro, yaşamdaki oyunların daha arıtılmış şekli, günlük klişelerden arınmış […]

    Yanıt Ver

  3. […] Sinema mı, tiyatro mu, sesli filim mi, sessiz filim […]

    Yanıt Ver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir